De Vernieuwing van Mens en Maatschappij

De maximale gemiddelde leeftijd

balk.gif (229 bytes)

Index ] Cultuuromslag ] Evolutiesprong ] De Evolutiecrisis ] De maximale bevolking ] Ons kapitalistisch stelsel ] [ De maximale gemiddelde leeftijd ] De maximale gemiddelde lichaamslengte ] De materialistische evolutiegroei ] De economische groei blijft achter op de bevolking ] Het BBP groeit tot miljarden maal miljarden US$ ] Ontwikkelingslijnen ] Formules van de evolutielijnen ]

balk.gif (229 bytes)

Het bepalen van de Leeftijd Evolutielijn

Van de toename van de gemiddelde leeftijd kon ook een evolutielijn worden gemaakt, die de Leeftijd Evolutielijn wordt genoemd. Het bepalen van die lijn was moeilijker dan van de Demografische Evolutielijn en de Kapitaal Evolutielijn. De wereldbevolking kent grote leeftijdsverschillen van gebied tot gebied en van land tot land. De leeftijdstatistieken hadden aanvankelijk vrijwel alleen betrekking op een aantal steden; later op landen en gebieden en eerst veel later op de totale wereldbevolking. Eerst hadden wij slechts ramingen gebaseerd op historische gegeven en later statistieken van de meer ontwikkelde landen, terwijl zij nog later betrekking hadden op praktisch de hele wereldbevolking. Ook al bleef in de onderontwikkelde landen de voortdurend versnelde toegevoegde waarde (VVTW) achter, ook daar worden de ouderen steeds ouder.

Van de toename van de gemiddelde leeftijd in de zogenaamde OECD-landen zijn goede statistieken bekend vanaf 1870. Die wijzen uit dat daar de leeftijdsverwachting gedurende de periode 1870-1940 met een exponentiële versnelling is toegenomen van 40 tot 70 jaar. Dat is over die periode een gemiddelde toename van bijna een 1/2 jaar per jaar. Over de daarna volgende periode 1940-1990 nam de gemiddelde leeftijd toe van 70 tot 75 jaar en dat is slechts met 1/10 jaar per jaar. Dit voorbeeld geeft weer hoe zeer de evolutie door omstandigheden kan versnellen en vertragen, totdat er een evolutionaire nivellering heeft plaatsgevonden. Uit de volgende grafiek werd uit een groot aantal gegevens de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in de OECD-landen berekend.

Grafiek 13 De gemiddelde leeftijd historisch en statistisch 1500-1990

Het is bekend dat in het werelddeel Afrika (de bakermat van de evolutie van de mens) de ontwikkeling het meest is achtergebleven. Daar was de gemiddelde leeftijdsverwachting over de laatste 10-jaarlijkse periode in 1990 het laagst en bedroeg slechts 53 jaar. Oeganda stak in gemiddelde leeftijd met slechts 42 jaar schril af tegenover Zweden met 78 jaar. Wij staan er niet bij stil welk een ellende er moet zijn geweest bij hen die gemiddeld 36 jaar korter hebben geleefd. Doordat de gemiddelde leeftijd in de ontwikkelingslanden zoveel lager ligt, wordt het gemiddelde van de wereldbevolking in sterke mate gereduceerd en bedroeg in 1990 slechts ongeveer 65 jaar, zoals in grafiek 13 voor 1990 met rood omcirkeld wordt weergegeven. De kleine rode cirkels geven de gemiddelde 10-jaarlijkse leeftijdsverwachting van de totale wereldbevolking weer, zoals gepubliceerd door Population Studie van de VN. De exponentiële versnelling gedurende de laatste 5 decennia is onmiskenbaar.

Uit grafiek 13 blijkt dat de groei van de gemiddelde leeftijd over de laatste 500 jaar ongeveer 35 jaar bedraagt. Dit is slechts een gemiddelde groei van ongeveer 7 jaar per eeuw. Deze toename is zo gering, dat daarbij niet met verdubbelingtijden kan worden gewerkt, zoals mogelijk bij het bepalen van de Demografische Evolutielijn en de Kapitaal Evolutielijn. Voor het bepalen van Leeftijd Evolutielijn werd met vermeerderingtijden factor 1,2 gewerkt. Zo werden de V-tijden gevonden die op de volgende tabel worden weergegeven.

Tabel 3 Toename gemiddelde leeftijd

Grafische punten

Jaartallen

Gemiddelde leeftijd

V-tijden in jaren

P0

1990

65

30

P1

1960

54

60

P2

1900

45

120

P3

1780

38

….

Door bovenstaande V-tijden grafisch uit te zetten en de grafische punten met elkaar te verbinden, wordt de rechte lijn verkregen die de Leeftijd Evolutielijn LEL1, 2 wordt genoemd. Deze heeft een versnellingshoek van 45 graden en een asymptoot omstreeks 2020, maar moet worden omgerekend tot een evolutielijn met factor 2 om vergelijkbaar te zijn. Zo werd gevonden dat de versnellingshoek van de Leeftijd Evolutielijn een tg heeft van 2/1,2 =1,67, overeenkomend met ongeveer 59 graden.

 

Grafiek 14 Groeicurve van de toekomstige gemiddelde leeftijd

Bovenstaande grafiek heeft betrekking op de gemiddelde leeftijdtoename van de wereldbevolking die lager ligt dan in de meer ontwikkelde landen. De achterstand in de minder ontwikkelde landen zal echter na de Evolutiesprong worden ingehaald.

Wij zien in grafiek 14 dat vanaf 1990 de gemiddelde leeftijd per periode van 4 jaar toeneemt met respectievelijk 2, 3, 4, 5, enz. jaar. Afgezien van de Evolutiecrisis, waarvan wij de gevolgen nog niet kennen, staat ons volgens de Leeftijd Evolutielijn een enorme toename van de vergrijzing te wachten. Het valt niet te berekenen wanneer de Leeftijd Evolutielijn zal ombuigen en hoe hoog de gemiddelde leeftijd na de Evolutiesprong zal worden. Uiteindelijk zal de gemiddelde leeftijd overal gelijk worden.

Wij zien dat de mens steeds meer zelf beschikt over geboorte en sterfte en dat de dood beter bespreekbaar is geworden. Wij hebben middelen om ondraaglijk lijden te verzachten of, indien nodig en nadrukkelijk verlangd, menswaardig te beëindigen. Toch moeten wij ons afvragen of euthanasie (de zachte dood) wel behoort bij de komende hogere geestelijke evolutiesfeer? Zouden wij mensen misschien ooit over voldoende geestelijke energie beschikken, om onze opgebrande kaars door eigen wil te doven als wij dat zelf noodzakelijk vinden? Deze vragen zijn natuurlijk speculatief, maar wij moeten niet vergeten dat de evolutie bij de Nieuwe Sociale Wereldorde op geestelijk gebied is gelegen.

 

Is de Leeftijd Evolutielijn altijd een rechte lijn geweest?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben de halveringstijden volgens de LEL1, 2 berekend tot aan het begin van de hominidae, zoals in tabel 5 wordt weergegeven:

Tabel 4 Berekening van de gemiddelde leeftijden 1990 tot het begin

Nr. van de V-tijden

Jaartal

Gemiddelde leeftijd

Vermeerderingstijd in jaren

0

1990

65

30

1

1960

54

60

2

1900

45

120

3

1780

37,6

240

4

1540

31,3

480

5

1060

26,2

960

6

100

21,8

1 920

7

-1 820

18,1

3.840

8

- 5 660

15,1

7 680

9

- 13 340

12.6

15 360

10

- 28 700

10,5

30 720

11

- 59 420

8,7

61 440

12

- 120 680

7,3

122 880

13

- 243 740

6,1

245 760

14

- 489 500

5,1

491 520

15

- 981 020

4,2

983 040

16

- 1 964 060

3,5

1 966 080

17

- 3 930 140

2,9

3 032 160

18

- 6 962 300

2,4

7 864 320

 

Volgens tabel 5 zou de gemiddelde leeftijd ruim 7 miljoen jaar geleden bij de 18-de halveringstijd ongeveer 2,4 jaar zijn geweest. Op het eerste gezicht lijkt dit erg laag, maar de hominidae moeten toen een onnoemelijk zware strijd om het bestaan hebben gevoerd. Het duurde volgens de vermeerderingstijden nrs. 18 en 17 ruim 3 miljoen jaar (6.962.300 – 3.930.140 jaar), voordat de gemiddelde leeftijd van de beginkolonie hominidae van 2,4 jaar was toegenomen tot 2,9 jaar. Dit is aannemelijk, wanneer wij bedenken dat het ruim 3 miljoen jaar duurde voordat de beginkolonie hominidae verdubbelde van ongeveer 30.000 tot 60.000. De gemiddelde bevolkingstoename bedroeg toen blijkbaar 1 per 100 jaar.

Indien wij aannemen dat toen van de 100 borelingen er slechts 6 vrouwelijke een leeftijd bereikten van 100/6 x 2,4 = 40 jaar, dan zouden zij gemiddeld 17 kinderen moeten hebben gebaard die bijna allen heel jong moeten zijn gestorven.

Volgens tabel 5 bedroeg de gemiddelde leeftijd in de tijd van Christus slechts ongeveer 20 jaar en bedroeg die in de Middeleeuwen ongeveer 30 jaar. Die cijfers zijn bekend bij historici en bevestigen de versnellingshoek van de Leeftijd Evolutielijn. Die bevestiging volgt ook door het terugrekenen van de verminderingstijden met een factor 1,2 tot aan de beginkolonie van de hominidae, zoals reeds werd besproken.

Er zullen zeker perioden zijn geweest dat er een groter percentage borelingen volwassen werd en de bevolking veel sneller toenam. Maar daartegenover zullen er ook perioden zijn geweest, waarbij de bevolkingstoename negatief was, zodat er een grote beginkolonie nodig moet zijn geweest om te kunnen overleven. Als er niet een grote beginkolonie hominidae zou zijn geweest, zou de wereldbevolking zijn uitgestorven.

Op grond van het bovenstaande menen wij te mogen concluderen dat het zeer waarschijnlijk is dat de LEL1, 2 gedurende ongeveer 7 miljoen jaar een rechte lijn is geweest.

 

CONCLUSIE

Wij weten dat de vergrijzing de laatste decennia met versnelling is blijven toenemen, waardoor grote problemen zijn ontstaan bij de gezondheidszorg. De primaire oorzaak is het tekort aan financiële middelen, waardoor steeds meer bezuinigingen noodzakelijk zijn. Een groot percentage van de bevolking ondervindt daarvan gevolgen die steeds groter worden en ook het aantal problemen vertoont een sterke toeneming. De Overheid houdt wel rekening met een verdere toeneming, maar weet niet in welke mate en tot hoe lang deze zich zal voortzetten. Bij het voorgaande werd door middel van de Leeftijd Evolutielijn aangetoond dat wij er mee moeten rekenen dat de versnelling van de vergrijzing nog niet maximaal is. Zelfs bij de vertraging blijft de toename van de gemiddelde leeftijd nog voortduren, totdat omstreeks 2020 de vergrijzing zal zijn gestabiliseerd. Niemand weer bij welke gemiddelde leeftijd stabilisatie zal optreden. Zal dat zijn bij gemiddeld 90 jaar of nog hoger? Dat is niet uitgesloten, zodat er nu nog onvoorstelbare maatregelen nodig zijn om dat probleem op te lossen. Dit probleem wordt veroorzaakt door de evolutie die ons dwingt tot de Evolutiesprong en de vernieuwing van onze Wereldmaatschappij. In deze website wordt dit uitvoerig besproken.

balk.gif (229 bytes)

Ga verder met:

Index ] Cultuuromslag ] Evolutiesprong ] De Evolutiecrisis ] De maximale bevolking ] Ons kapitalistisch stelsel ] [ De maximale gemiddelde leeftijd ] De maximale gemiddelde lichaamslengte ] De materialistische evolutiegroei ] De economische groei blijft achter op de bevolking ] Het BBP groeit tot miljarden maal miljarden US$ ] Ontwikkelingslijnen ] Formules van de evolutielijnen ]

balk.gif (229 bytes)

Social Worldorder,
Tel: 0186-653717
E-mail: info@worldorder.nl